Bakgrunn

Kunnskapsgrunnlaget for reiselivspolitikken (REISEPOL) er en satsing støttet av av det tidligere Nærings- og handelsdepartementet, og finansiert av Norges Forskningsråd.

 

Regjeringen har pekt ut reiseliv som ett av fem næringspolitiske satsingsområder, og lanserte i 2012 reiselivsstrategien Destinasjon Norge. Strategien skal sikre at Norge tar sin del av markedet i en av verdens raskest voksende næringer, og legger til rette for en mer produktiv reiselivsnæring, flere helårs arbeidsplasser og flere unike reiselivsprodukter.

 

Dersom næringslivet skal komme styrket ut av globaliseringen og økende konkurranse, må det ta i bruk ny kunnskap. Satsing på næringsrettet forskning er derfor viktig. For å få til mer relevant reiselivsforskning som kan dekke reiselivsnæringens behov for kompetanse og forskningsmessig kunnskap, er det helt avgjørende at nærings- og forskningsaktørene samarbeider godt. 

 

Forskningsrådet har gitt følgende føring for bruk av midlene:

...skal disponeres til forskning som reiselivsnæringen kan dra nytte av og samarbeide om. Departementet legger vekt på at tildelingen skal bidra til økt samarbeid og nettverksbygging i den næringsrettede næringslivsforskningen. 

 

Samarbeidspartnere

Før oppstart av prosjektet ble det brukt tid på å involvere ledende selskaper i norsk reiselivsnæring i prosjektet. Deres oppgaver har vært å identifisere relevante forskningsområder, bidra økonomisk, delta aktivt samt etablere en effektiv organisering av samarbeidet.

 

Våre næringspartnere representerer hele Norge og omfatter fjordene, nordområdene, byer og rurale områder. De representerer også komplette verdikjeder innen bransjen, herunder overnatting, mat, infrastruktur, arrangementer, transport og distribusjon. Videre gir disse tilgang til et bredt nettverk gjennom sine relasjoner til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale myndigheter, leverandører, destinasjonspartnere og distributører. For eksempel tilbyr Hurtigruten sine kunder 45 destinasjonspakker som alle leveres av lokale reiselivsbedrifter langs norske kysten. Samarbeidspartnerne er vist i bildet over.


Forskningsteamet

Det er etablert en forskningsgruppe som består av forskere fra ulike miljøer med relevante kunnskapsfelt og med variert erfaring med hensyn til forskningsmetoder. 

Organisering

Det er etablert et sekretariat for prosjektet som drives av FFR (Forum for reiseliv) for å bistå i å organisere relasjoner med næringspartnere, også de som ikke er medlemmer av FFR. 


Dette har flere fordeler. For det første vil forskningsprosjektet være en tilbakevendende sak på dagsorden til FFR, slik at prosjektet vil være til stede i de eksisterende og fungerende møtestrukturer. For det andre skal sekretariatet koordinere selskapenes deltakelse i planlegging av forskning og implementering av resultater for hver WP for å sikre at også de operative delene av prosjektet er brukerstyrt. For det tredje, vil sekretariatet organisere arbeidsgrupper og workshops for å lette fremdriften av forskningsprosjektet. For det fjerde vil sekretariatet bistå i datainnsamling og organisering av piloter. For det femte vil formidling av kunnskap fra prosjektet være kvalitetssikret og tilrettelagt av sekretariatet (for eksempel som en del av rapporter til styret). Sekretariatet er 50% delfinansiert av FFR og prosjektet.

Om Reisepol

Reisepol er et forskningsprosjekt knyttet til hvordan den norske reiselivsbransjen kan styrke sin konkurranseposisjon i et globalt marked mot år 2022 (WP1), og hvordan denne fremtidige posisjonen kan støttes av nye modeller for organisering av verdikjeder og kompetanse (WP2), åpen innovasjon for å utvikle nye tjenester og nye lønnsomme volumkonsepter (WP3), digital co-creation of reisepakker (WP4), og modeller for effektivt internasjonalt salg og markedsføring (WP5).

Reisepol

Høyskolen i Sør-Øst Norge (HSN)

Postboks 235

3603 Kongsberg

 

Prosjektleder:

Professor Kåre Sandvik v/HSN

Mobil: +47 917 11 535