Her er en oversikt over nettsteder der du kan finne interessante reiselivsrapporter og artikler.

Arena Usus samarbeider med flere forsknings- og kompetansemiljø i inn- og utland og deltar i forskning innen næringene reiseliv, opplevelser og kultur. Oversikt over forskningsprosjektene og linker til rapporter finner du her: 

http://arenausus.no/forskning-reiseliv/

 

 

Menon Business Economics er et konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Her finner du link til deres publikasjoner, inkludert reiselivsrapporter. 

http://menon.no/publikasjoner

 

 

Novadis er et aktivt kunnskapsmiljø for verdiskaping i opplevelsesbasert reiseliv. Senteret er en døråpner mellom forskning og næring.

http://www.novadis.no/

 

 

Etour: Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

https://www.miun.se/etour

 

 

I Arena lønnsomme vinteropplevelser er det vesentlig å koble reiselivsbedrifter med FoU-miljøer og virkemiddelapparatet. Prosjektet initierer selv FoU-tiltak og samarbeider med andre der det er naturlig. Vi har etablert et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og andre FoU-miljøer i og utenfor landsdelen.

Rapporter fra avsluttede FoU-prosjekter kan du laste ned under.

http://www.vintertroms.no/fou/

 

 

Arena innovative opplevelser tilbyr en "kunnskapsbrønn" for alle som jobber med opplevelsesproduksjon. Her legger vi ut bokomtaler, diverse artikler, rapporter med ny markedskunnskap og aktuelle strategidokumenter. 

http://innopp.no/no/ny-kunnskap

 

 

Forskningsprosjektet Opplevelser i nord er et forskningsprogram for og med reiselivet som drives av et konsortium som består av Handelshøgskolen ved Nord universitet, Universitetet i Tromsø Norges aktiske universitet, Nordlandsforskning, NORUT og NIBIO. Programmet består av 11 delprosjekter med problemstillinger relatert til innovasjon, læring, entreprenørskap, næringsutvikling, markedsføring, kundeperspektiv, verdiskaping,  destinasjonsutvikling, organisering og ledelse innen service og opplevelsesorientert reiseliv i nordområdene spesielt. 

http://www.opplevelserinord.no

 

 

 

TØI - Transportøkonomisk institutt: Reiselivsforskningen ved TØI omfatter økonomiske ringvirkningsanalyser, etterspørsels-, atferds- og holdningsanalyser, naturbasert reiseliv og bærekraftig reiselivsutvikling, turisme og klimaendringer.

https://www.toi.no/regional-utvikling-og-reiseliv

 

 

Senter for reiselivsforskning er etablert av Høgskolen i Lillehammer, Norsk institutt for naturforskning, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark. Senteret er dannet for å styrke den reiselivsrelaterte forskningen i Innlandet gjennom samarbeid og faglige synergier, og skal være et bransjesenter for reiseliv, hvor næringen og forskere møtes. 

http://reiselivsforskning.org/

 

 

The Journal of Tourism Futures is a result of the growing awareness, in academia but especially in the professional world, of the increasing importance of tourism as a social phenomenon and as an economic sector. If we see that the impact on our lives, our culture and our economy is growing, it becomes urgent that we understand how things will evolve, which variables determine this development and where we should intervene. The goal of this initiative is to bring academic rigor to the study of the future of tourism.

http://www.etfi.eu/journal/journal-of-tourism-futures

 

 

HSN – senter for reiseliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Reisepol

Reisepol er et forskningsprosjekt knyttet til hvordan den norske reiselivsbransjen kan styrke sin konkurranseposisjon i et globalt marked mot år 2022 (WP1), og hvordan denne fremtidige posisjonen kan støttes av nye modeller for organisering av verdikjeder og kompetanse (WP2), åpen innovasjon for å utvikle nye tjenester og nye lønnsomme volumkonsepter (WP3), digital co-creation of reisepakker (WP4), og modeller for effektivt internasjonalt salg og markedsføring (WP5).

Reisepol

Høyskolen i Sør-Øst Norge (HSN)

Postboks 235

3603 Kongsberg

 

Prosjektleder:

Professor Kåre Sandvik v/HSN

Mobil: +47 917 11 535